ایران مقر کشتی غرب آسیا شد
بنی تمیم دبیرکلی شورای کشتی غرب آسیا را نیز برعهده گرفت.

پاسخ دهید