تیم کرانچار هیچ رشدی نداشته؛/ یاوری: از سپاهان فقط نام بزرگ باقی مانده

پاسخ دهید