در مصاحبه با خبرنگاران/ راموس: رونالدو منظورش را بد بیان کرد

یکشنبه 9 اسفند10:50

پاسخ دهید