محرومیت بلاتر و پلاتینی کاهش یافتدر آستانه برگزاری انتخابات ریاست فیفا در روز جمعه، دادگاه تجدیدنظر محرومیت سپ بلاتر سوئیسی و میشل پلاتینی فرانسوی، روسای فیفا و یوفا به جرم پرداخت و دریافت رشوه را از 8 به 6 سال کاهش داد.

 این دو پس از محرز شدن محکومیتشان به حکم صادر شده اعتراض کردند و در نهایت دادگاه تجدید نظر پس از بررسی شکایت آنها، رای به کاهش دو ساله محرومیت داد.

 محرومیت روسای بلند پایه از 15 اکتبر 2015 شروع شده و پلاتینی 80 و بلاتر 50 هزار فرانک سوئیس جریمه پرداخت خواهند کرد.

251 43

 


پاسخ دهید