مشت نماینده مجلس (قبلا می گفتند نماینده مردم) بر صورت یک خبرنگار تاسف جامعه را در پی داشت!


مشت نماینده مجلس (قبلا می گفتند نماینده مردم) بر صورت یک خبرنگار تاسف جامعه را در پی داشت!


پاسخ دهید