پیرِ مصدوم یا مغزِ موثر؟/ یادداشت: بازگشت آقای سرد و متفاوت

پاسخ دهید