کارمبئو:/ استفاده از بیل در فینال برای رئال ریسک است

پاسخ دهید