کدام بازیکن مخاطب کنایه ی فرهاد بود؟/ مجیدی: درباره همکاری با شفر تماس گرفته شد

پاسخ دهید